فکر کن؛ انجام بده؛ اگر لازم بود بگو!

فکر کن؛ انجام بده؛ اگر لازم بود بگو!
بابک ارجمندیپنجشنبه 26 آبان 1401 | 7 ماه پیشفکر کن؛ انجام بده؛ اگر لازم بود بگو! این شعار موفقیت گونه انسان برای هزاران سال روی سیاره زمین است! اما هنگامی ترتیب این شعار از انتها به ابتدا شود، کارمان تمام است.دسته‌بندیگوناگونکلید‌واژهفکر کنانجام بدهاگر لازم بود بگونگو انجام بده144 بازدید