بابک ارجمندی | Babak Arjomandi

بابک ارجمندی | Babak Arjomandi
هوم شنبه 14 آبان 1401 | 8 ماه پیشبابک ارجمندی | Babak Arjomandi
وب سایت بابک ارجمندی
babakarjomandi.comکلید‌واژهمهندس ارشد نرم افزارطراح راهکارهای نرم افزاریتهیه کننده محتواهای دیجیتالیبابک ارجمندیBabak ArjomandiSenior Software EngineerSolutions ArchitectDigital Content Producer114 بازدید