روستای قلعه‌بالا - نمای پانورامای ۳۶۰ درجه

روستای قلعه‌بالا در کنار منطقه حفاظت شده و کم‌نظیر خارتوران قرار گرفته و زیستگاه جانورانی نادری همچون یوز ایرانی است.

روستای قلعه‌بالا - نمای پانورامای ۳۶۰ درجه
روستای قلعه‌بالا - نمای پانورامای ۳۶۰ درجه
روستای قلعه‌بالا در کنار منطقه حفاظت شده و کم‌نظیر خارتوران قرار گرفته و زیستگاه جانورانی نادری همچون یوز ایرانی است.
کلید‌واژهروستاقلعه‌بالاشاهرودخارتورانیوز ایرانیپانوراما