مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی متخلص به سعدی

سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی متخلص به سعدی
سعدی تخلص مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی شاعر و نویسندهٔ بزرگ قرن هفتم (۶۰۶ – ۶۹۰ هجری قمری) است. او برای تحصیلات ابتدایی خود به بغداد رفت و پس از آن به شام و مراکش و حبشه و حجاز سفر کرد و سپس به شیراز بازگشت. او در سال ۶۵۵ ه.ق سعدی‌نامه (بوستان) و یک سال بعد (۶۵۶ ه.ق) گلستان را نوشت. دسته‌بندیادب و هنرکلید‌واژهسعدیمشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازیسعدی‌نامهبوستانگلستانشیراز9918 بازدید
برند خارجی یا لباس داخلی در مذاق میرزا محمدتقی‌خان فراهانی (امیر کبیر)برند خارجی یا لباس داخلی در مذاق میرزا محمدتقی‌خان فراهانی (امیر کبیر)جمعه 26 دی 1399امیر کبیر اهمیت بالایی به استفاده از پوشش و دستبافته های داخلی می‌داد. تمام پوشش خود را از کالای با ارزش داخلی تهیه می‌کرد.