مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی متخلص به سعدی

مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی متخلص به سعدی
هوم جمعه 26 اسفند 1401 | 2 هفته پیشسعدی تخلص مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی شاعر و نویسندهٔ بزرگ قرن هفتم (۶۰۶ – ۶۹۰ هجری قمری) است. او برای تحصیلات ابتدایی خود به بغداد رفت و پس از آن به شام و مراکش و حبشه و حجاز سفر کرد و سپس به شیراز بازگشت. او در سال ۶۵۵ ه.ق سعدی‌نامه (بوستان) و یک سال بعد (۶۵۶ ه.ق) گلستان را نوشت. دسته‌بندیادب و هنرکلید‌واژهسعدیمشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازیسعدی‌نامهبوستانگلستانشیراز